Terma dan syarat

bannerAbout

Terma dan syarat

Perjanjian ini mengandungi terma dan syarat untuk penggunaan WELLDONE ELECTRONICS LTD. Laman Internet. Seperti yang digunakan dalam Perjanjian ini: (i) "kami", "kami", atau "kami" merujuk kepada WELLDONE ELECTRONICS LTD .; (ii) "anda" atau "anda" merujuk kepada individu atau entiti yang menggunakan "Laman Internet; (iii)" Laman Internet "merujuk kepada semua halaman yang dapat dilihat (termasuk tajuk halaman, grafik tersuai, ikon butang, pautan, dan teks) , kod program yang mendasari, dan perkhidmatan dan dokumentasi yang menyertainya dari laman web ini; dan (iv) "Rakan Kongsi" merujuk kepada entiti pihak ketiga yang dengannya WELLDONE ELECTRONICS LTD. telah membuat versi dari Laman Internet ini atau yang telah dibenarkan oleh WELLDONE ELECTRONICS LTD. untuk menghubungkan ke Laman Internet ini atau dengan siapa WELLDONE ELECTRONICS LTD. mempunyai hubungan pemasaran bersama. Dengan mengakses, melayari, dan / atau menggunakan Laman Internet ini, anda mengakui bahawa anda telah membaca, memahami, dan bersetuju untuk terikat dengan syarat-syarat ini dan syarat dan mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berlaku.
 

1. Pemegang Lesen Penggunaan

Kami memberi anda lesen terhad, tidak eksklusif, tidak dapat dipindah milik, boleh dicabut untuk menggunakan Laman Internet hanya untuk menguruskan proses pembelian anda, termasuk melihat, meminta, menyetujui dan memesan produk untuk diri sendiri atau bagi pihak syarikat anda. Sebagai pemegang lesen Laman Internet, anda tidak boleh menyewa, menyewakan, memberikan kepentingan keselamatan, atau memindahkan hak yang anda miliki dalam penggunaan Laman Internet ini. Anda juga tidak dibenarkan menjual semula perkhidmatan pengurusan dan pemprosesan laman web Internet ini.
 

2. Tiada Waranti / Penafian

WELLDONE ELECTRONICS LTD. dan rakan-rakannya tidak menjamin bahawa penggunaan laman Internet anda tidak akan terganggu, bahawa mesej atau permintaan akan dihantar, atau bahawa operasi laman web Internet akan bebas daripada kesalahan atau selamat. Di samping itu, mekanisme keselamatan yang dilaksanakan oleh WELLDONE ELECTRONICS LTD. dan rakan-rakannya mungkin mempunyai batasan yang wujud, dan anda harus menentukan sendiri bahawa laman Internet memenuhi keperluan anda dengan mencukupi. WELLDONE ELECTRONICS LTD. dan rakannya tidak bertanggungjawab terhadap data anda sama ada berada di pelayan kami atau anda.
Anda akan bertanggungjawab untuk semua penggunaan akaun anda dan menjaga kerahsiaan kata laluan dan maklumat anda. Kami tidak menggalakkan anda berkongsi kata laluan dan nombor akaun anda dengan sesiapa sahaja; apa-apa perkongsian tersebut adalah sepenuhnya atas risiko anda sendiri. Oleh itu, anda harus memilih kata laluan yang unik dan tidak jelas dan sering menukar kata laluan anda.
The WELLDONE ELECTRONICS LTD. Laman web dan kandungannya disediakan "sebagaimana adanya" dan WELLDONE ELECTRONICS LTD. dan rakan-rakannya tidak membuat pernyataan atau jaminan apa-apa mengenai laman web ini, kandungannya atau produk apa pun. WELLDONE ELECTRONICS LTD. dan Rakan Kongsi dengan ini dengan tegas menolak semua jaminan, sama ada tersurat atau tersirat, mengenai kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu, atau bukan pelanggaran. Penafian ini oleh WELLDONE ELECTRONICS LTD. dan Rakan Kongsi sama sekali tidak mempengaruhi jaminan pengeluar, jika ada, yang akan diberikan kepada anda. WELLDONE ELECTRONICS LTD., Rakan Kongsi, pembekal dan penjualnya tidak akan bertanggungjawab ke atas kerosakan langsung, tidak langsung, khas, sampingan atau akibat (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, ganti rugi untuk kehilangan pendapatan, kehilangan keuntungan, gangguan perniagaan, kehilangan maklumat atau data, gangguan komputer, dan seumpamanya) atau kos perolehan barang atau perkhidmatan pengganti yang timbul dari atau berkaitan dengan penggunaan produk atau penggunaan atau ketidakmampuan untuk menggunakan laman web ini, walaupun WELLDONE ELECTRONICS LTD. dan / atau Rakan-rakannya harus diberitahu tentang kemungkinan kerosakan tersebut, atau untuk sebarang tuntutan oleh pihak lain. WELLDONE ELECTRONICS LTD. dan Rakan-rakannya tidak menyatakan atau menjamin bahawa maklumat yang diberikan di laman Internet ini tepat, lengkap atau terkini. Batasan-batasan ini akan berlaku sepanjang penamatan perjanjian ini.
 

3. Tajuk

Semua hakmilik, hak pemilikan, dan hak kekayaan intelektual di Laman Internet akan kekal di WELLDONE ELECTRONICS LTD., Rakan Kongsi dan / atau pembekalnya. Undang-undang dan perjanjian hak cipta melindungi Laman Internet ini, dan anda tidak akan membuang sebarang notis atau label hak milik di Laman Internet. Melalui penggunaan Laman Internet ini, hak harta intelek tidak akan dipindahkan kepada anda.
 

4. Peningkatan

WELLDONE ELECTRONICS LTD. dan Rakan Kongsi berhak untuk mengemas kini dan menaik taraf Laman Internet mengikut budi bicara kami tanpa pemberitahuan kepada anda, termasuk tetapi tidak terhad kepada, perubahan fungsi, antara muka pengguna, prosedur, dokumentasi, atau mana-mana terma dan syarat Perjanjian ini. WELLDONE ELECTRONICS LTD. selanjutnya berhak untuk mengubah mana-mana terma dan syarat yang terkandung di sini dan dalam polisi dengan menyiarkannya di Laman Internet. Sekiranya terdapat sebarang kemas kini, peningkatan atau pengubahsuaian yang tidak dapat diterima oleh anda, satu-satunya jalan keluar ialah menghentikan penggunaan laman Internet anda. Penggunaan laman Internet anda yang berterusan berikutan perubahan di laman web kami atau pengeposan perjanjian baru di laman web kami akan merupakan penerimaan yang mengikat terhadap perubahan tersebut.
 

5. Larangan Terhadap Pengubahsuaian

Di bawah lesen di atas, anda dilarang mengubah, menterjemahkan, mengkompilasi ulang, membongkar atau membalikkan kejuruteraan atau sebaliknya berusaha mendapatkan kod sumber untuk pengendalian Laman Internet atau membuat derivatif WELLDONE ELECTRONICS LTD. berdasarkan Laman Internet atau bahagian Laman Internet. Untuk tujuan Perjanjian ini, "rekayasa terbalik" bermaksud pemeriksaan atau analisis perisian Laman Internet untuk menentukan kod sumber, struktur, organisasi, reka bentuk dalaman, algoritma atau peranti penyulitannya.
 

6. Penamatan

Lesen ini akan berakhir secara automatik setelah kami maklumkan kepada anda sekiranya anda tidak mematuhi terma dan syarat yang dinyatakan di sini. WELLDONE ELECTRONICS LTD. berhak untuk menamatkan lesen pengguna pada bila-bila masa dengan alasan apa-apa atau tidak. Penamatan tersebut hanya berdasarkan budi bicara WELLDONE ELECTRONICS LTD. dan / atau Rakan Kongsi.
 

7. Penafian Lain

WELLDONE ELECTRONICS LTD. dan Rakan-rakannya tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab kepada anda atas kelewatan atau kegagalan melaksanakan di bawah Perjanjian ini sekiranya kelewatan atau kegagalan tersebut berpunca dari kebakaran, letupan, pertikaian buruh, gempa bumi, korban jiwa atau kemalangan, kekurangan atau kegagalan kemudahan pengangkutan dan / atau perkhidmatan, kekurangan atau kegagalan kemudahan dan / atau perkhidmatan telekomunikasi termasuk perkhidmatan Internet, wabak, banjir, kemarau, atau dengan alasan perang, revolusi, kekacauan sipil, sekatan atau embargo, tindakan Tuhan, ketidakmampuan untuk mendapatkan apa-apa lesen, izin atau keizinan, atau dengan alasan undang-undang, proklamasi, peraturan, ketetapan, permintaan atau kehendak mana-mana kerajaan atau dengan alasan apa-apa sebab lain, sama ada sama atau tidak serupa dengan yang disebutkan, di luar kawalan wajar WELLDONE ELECTRONICS LTD. dan Rakan Kongsi.
Perjanjian ini mewakili perjanjian lengkap mengenai lesen ini dan hanya dapat diubah dengan pindaan bertulis yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak.
Sekiranya ada ketentuan dalam Perjanjian ini dianggap tidak dapat dilaksanakan, peruntukan tersebut harus diperbaharui hanya sejauh yang diperlukan untuk membuatnya dapat dilaksanakan.
Anda menyatakan dan menjamin bahawa, sebagai individu yang secara elektronik bersetuju dengan syarat-syarat Perjanjian ini, anda diberi kuasa dan diberi kuasa untuk bersetuju dengan Perjanjian ini bagi pihak anda dan mana-mana organisasi yang anda ingin wakili.