Terma dan syarat

bannerAbout

Terma dan syarat

Perjanjian ini mengandungi terma dan syarat untuk penggunaan WELLDONE ELECTRONICS LTD.Tapak Internet.Seperti yang digunakan dalam Perjanjian ini: (i) "kami", "kami", atau "kami" merujuk kepada WELLDONE ELECTRONICS LTD.;(ii) "anda" atau "anda" merujuk kepada individu atau entiti yang menggunakan "Tapak Internet; (iii) "Tapak Internet" merujuk kepada semua halaman yang boleh dilihat (termasuk pengepala halaman, grafik tersuai, ikon butang, pautan dan teks) , kod program asas dan perkhidmatan serta dokumentasi tapak ini yang disertakan; dan (iv) "Rakan Kongsi" merujuk kepada entiti pihak ketiga yang WELLDONE ELECTRONICS LTD. telah mencipta versi Tapak Internet ini atau yang diberi kuasa oleh WELLDONE ELECTRONICS LTD. untuk memaut ke Tapak Internet ini atau dengan siapa WELLDONE ELECTRONICS LTD. mempunyai hubungan pemasaran bersama. Dengan mengakses, menyemak imbas dan/atau menggunakan Tapak Internet ini, anda mengakui bahawa anda telah membaca, memahami, dan bersetuju untuk terikat dengan syarat dan syarat dan mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang terpakai.
 

1. Pemegang Lesen Penggunaan

Kami memberi anda lesen terhad, tidak eksklusif, tidak boleh dipindah milik, boleh dibatalkan untuk menggunakan Tapak Internet hanya untuk menguruskan proses pembelian anda, termasuk melihat, meminta, meluluskan dan memesan produk untuk diri sendiri atau bagi pihak syarikat anda.Sebagai pemegang lesen Tapak Internet anda tidak boleh menyewa, memajak, memberikan kepentingan keselamatan dalam, atau sebaliknya memindahkan sebarang hak yang anda miliki dalam penggunaan Tapak Internet ini.Anda selanjutnya tidak dibenarkan untuk menjual semula pengurusan pembelian dan perkhidmatan pemprosesan Tapak Internet ini.
 

2. Tiada Waranti/Penafian

WELLDONE ELECTRONICS LTD.dan rakan kongsinya tidak menjamin bahawa penggunaan tapak Internet anda tidak akan terganggu, mesej atau permintaan akan dihantar, atau operasi tapak Internet akan bebas ralat atau selamat.Selain itu, mekanisme keselamatan yang dilaksanakan oleh WELLDONE ELECTRONICS LTD.dan rakan kongsinya mungkin mempunyai batasan yang wujud, dan anda mesti menentukan sendiri bahawa tapak Internet itu cukup memenuhi keperluan anda.WELLDONE ELECTRONICS LTD.dan rakan kongsinya tidak bertanggungjawab ke atas data anda sama ada berada di pelayan kami atau anda.
Anda hendaklah bertanggungjawab untuk semua penggunaan akaun anda dan mengekalkan kerahsiaan kata laluan dan maklumat anda.Kami tidak menggalakkan perkongsian kata laluan dan nombor akaun anda dengan sesiapa sahaja;sebarang perkongsian sedemikian hendaklah sepenuhnya atas risiko anda sendiri.Sehubungan itu, anda harus memilih kata laluan yang unik dan tidak jelas dan kerap menukar kata laluan anda.
WELLDONE ELECTRONICS LTD.Tapak Internet dan kandungannya disediakan "seadanya" dan WELLDONE ELECTRONICS LTD.dan rakan kongsinya tidak membuat sebarang representasi atau jaminan dalam apa jua bentuk berkenaan dengan tapak ini, kandungannya atau sebarang produk.WELLDONE ELECTRONICS LTD.dan Rakan Kongsinya dengan ini dengan jelas menafikan semua waranti, sama ada nyata atau tersirat, kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu, atau bukan pelanggaran.Penafian ini oleh WELLDONE ELECTRONICS LTD.dan Rakan Kongsinya sama sekali tidak menjejaskan waranti pengilang, jika ada, yang akan diserahkan kepada anda.WELLDONE ELECTRONICS LTD., Rakan Kongsinya, pembekal dan penjual semulanya tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan langsung, tidak langsung, khas, sampingan atau berbangkit (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, ganti rugi untuk kehilangan hasil, kehilangan keuntungan, gangguan perniagaan, kehilangan maklumat atau data, gangguan komputer, dan seumpamanya) atau kos perolehan barangan atau perkhidmatan pengganti yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan produk atau penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan tapak Internet ini, walaupun WELLDONE ELECTRONICS LTD.dan/atau Rakan Kongsinya hendaklah telah dimaklumkan tentang kemungkinan kerosakan tersebut, atau untuk sebarang tuntutan oleh mana-mana pihak lain.WELLDONE ELECTRONICS LTD.dan Rakan Kongsinya tidak mewakili atau menjamin bahawa maklumat yang diberikan di tapak Internet ini adalah tepat, lengkap atau terkini.Had-had ini akan kekal dalam sebarang penamatan perjanjian ini.
 

3. Tajuk

Semua hak milik, hak pemilikan dan hak harta intelek dalam Tapak Internet hendaklah kekal dalam WELLDONE ELECTRONICS LTD., Rakan Kongsinya dan/atau pembekalnya.Undang-undang dan perjanjian hak cipta melindungi Tapak Internet ini, dan anda tidak boleh mengalih keluar sebarang notis atau label proprietari di Tapak Internet.Melalui penggunaan Tapak Internet ini tiada hak harta intelek akan dipindahkan kepada anda.
 

4. Peningkatan

WELLDONE ELECTRONICS LTD.dan Rakan Kongsinya berhak untuk mengemas kini dan menaik taraf Tapak Internet mengikut budi bicara mutlak kami tanpa notis kepada anda, termasuk tetapi tidak terhad kepada, menukar fungsi, antara muka pengguna, prosedur, dokumentasi, atau mana-mana terma dan syarat Perjanjian ini.WELLDONE ELECTRONICS LTD.selanjutnya berhak untuk mengubah suai mana-mana terma dan syarat yang terkandung di sini dan dalam polisi dengan menyiarkannya di Tapak Internet.Jika sebarang kemas kini, naik taraf atau pengubahsuaian tidak boleh diterima oleh anda, satu-satunya cara anda adalah untuk menghentikan penggunaan tapak Internet anda.Penggunaan berterusan tapak Internet anda berikutan sebarang perubahan dalam laman web kami atau penyiaran perjanjian baharu di tapak kami akan membentuk penerimaan yang mengikat terhadap perubahan tersebut.
 

5. Larangan Terhadap Pengubahsuaian

Di bawah lesen di atas, anda dilarang daripada mengubah suai, menterjemah, menyusun semula, merungkai atau kejuruteraan terbalik atau sebaliknya cuba mendapatkan kod sumber untuk pengendalian Tapak Internet atau mencipta terbitan WELLDONE ELECTRONICS LTD.berdasarkan Tapak Internet atau bahagian Tapak Internet.Untuk tujuan Perjanjian ini, "kejuruteraan terbalik" bermaksud pemeriksaan atau analisis perisian Tapak Internet untuk menentukan kod sumber, struktur, organisasi, reka bentuk dalaman, algoritma atau peranti penyulitannya.
 

6. Penamatan

Lesen ini akan ditamatkan secara automatik selepas notis kami kepada anda jika anda gagal mematuhi terma dan syarat yang dinyatakan di sini.WELLDONE ELECTRONICS LTD.mempunyai hak untuk menamatkan lesen mana-mana pengguna pada bila-bila masa atas apa-apa atau tanpa sebab.Penamatan sedemikian mungkin berdasarkan budi bicara WELLDONE ELECTRONICS LTD semata-mata.dan/atau Rakan Kongsinya.
 

7. Penafian Lain

WELLDONE ELECTRONICS LTD.dan Rakan Kongsinya tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab kepada anda untuk sebarang kelewatan atau kegagalan untuk melaksanakan di bawah Perjanjian ini jika kelewatan atau kegagalan tersebut berpunca daripada kebakaran, letupan, pertikaian buruh, gempa bumi, mangsa atau kemalangan, kekurangan atau kegagalan kemudahan pengangkutan dan/atau perkhidmatan, kekurangan atau kegagalan kemudahan dan/atau perkhidmatan telekomunikasi termasuk perkhidmatan Internet, wabak, banjir, kemarau, atau kerana peperangan, revolusi, kekecohan awam, sekatan atau sekatan, tindakan Tuhan, sebarang ketidakupayaan untuk mendapatkan sebarang lesen, permit yang diperlukan atau kebenaran, atau oleh sebab mana-mana undang-undang, pengisytiharan, peraturan, ordinan, permintaan atau keperluan mana-mana kerajaan atau atas sebab apa-apa jua pun, sama ada serupa atau tidak serupa dengan yang dinyatakan, di luar kawalan munasabah WELLDONE ELECTRONICS LTD.dan Rakan Kongsinya.
Perjanjian ini mewakili perjanjian lengkap mengenai lesen ini dan boleh dipinda hanya dengan pindaan bertulis yang dilaksanakan oleh kedua-dua pihak.
Jika mana-mana peruntukan Perjanjian ini dianggap tidak boleh dikuatkuasakan, peruntukan tersebut hendaklah diubah hanya setakat yang perlu untuk menjadikannya boleh dikuatkuasakan.
Anda mewakili dan menjamin bahawa, sebagai individu yang bersetuju secara elektronik dengan syarat Perjanjian ini, anda diberi kuasa dan diberi kuasa untuk bersetuju dengan Perjanjian ini bagi pihak anda sendiri dan mana-mana organisasi yang anda dakwa mewakili.